Gschmier

Geschmiere, Schmiererei, unleserlich Geschriebenes (…des Gschmier konn koa Sau lesen! …auf des Geschmier kriagst bestimmt an Sechser!)