gschehgn

geschehen, sich ereignen, passieren (…do muaß endlich amoi wos gschehgn!)

gschehgn, gscheng oder gschäng wird hauptsächlich in der dritten Person gebraucht:

do gschiahgt nix, do gschiacht nix = da passiert nichts

des gschiahgt da recht = das geschieht dir recht