gschaut gschaugt

Partizip Perfekt von schaugen/schaugn = geschaut (…hod ’s so laut plärrt, dass glei alle Leit gschaugt ham! …alle fünf Minuten hod a gschaut, ob as Essn scho fertig is!)