Goaßgschau, das 

2016-11-28T13:11:00+00:00

[gsgschau]

Geißengeschau,
Geißengschau,
Geissgeschau,
Geißgeschau,
Geissgschau,
Geißgschau,
Goasgeschau,
Goasgschau,
Goaßgeschau,
Goaßgschau,
Goisgeschau,
Goisgschau,
Goissgeschau,
Goißgeschau,
Goissgschau,
Goißgschau,
Gorsgeschau,
Gorsgschau,
Gorssgeschau,
Gorßgeschau,
Gorssgschau,
Gorßgschau,

Goaßgschau

starrer, dümmlicher, geistesabwesender Blick (…i konn dei Goaßgschau nimmer sehgn! …setz hoid ned oiwei so a Goaßgschau auf!)