Fluach – Fluch

  1. Fluch, im Zorn gebrauchter Kraftausdruck (…“Himmeherrgottsakramentzefixhallelujamileckstamarschscheißglumpvareckts“ is a bekannter Fluach!)
  2. böse Verwünschung (…“da Deife soi s‘ hoin!“ is a bäsa Fluach!)