Durchfoi – Duachfoi – Durchfall

Durchfall, Dünnschiss, Dünnpfiff, Scheißeritis, Diarrhö (…i ko ned in d‘ Arbat kemma, i hob Durchfoi!)

Bauernspruch:

A Ruah is im Kuahstoi,
da Ochs hod an Duachfoi,
und d‘ Katz fangt a Maus. AUS!