dunga – dungen – düngen

düngen; Dünger ausbringen, verteilen (…moang miass ma dunga!)

1. Pers./Sg.i dung[idung
2. Pers./Sg.du dungst[dudunxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es dungt[eàdungd]
1. Pers./Pl.mia dunga[miàdungà]
2. Pers./Pl.ihr/ös dungts[iàdungz/
esdungz]
3. Pers./Pl.sie dunga[sidungà]
1. Pers./Sg.i dung[idung
2. Pers./Sg.du dungst[dudunxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es dungt[eàdungd]
1. Pers./Pl.mia dungen[miàdungà]
2. Pers./Pl.ihr/ös dungts[iàdungz/
esdungz]
3. Pers./Pl.sie dungen[sidungà]

Das Partizip Perfekt lautet dungt [dungd] = gedüngt