Duddngschirr – Duttengschirr – Duttengeschirr – Duttelgschirr – Duddlgschirr

Büstenhalter, BH (…heid hod ’s koa Duddngschirr dro! …ziahg amoi dei Duttengschirr aus!)


[themoneytizer id=21331-1]