Dreier – Zahlwort – Zahl drei

  1. Zahlwort – Zahl/Ziffer drei (…des soi a Dreier sei?)
  2. Note 3 im Zeugnis (…in Mathe hob i an Dreier. …sei froh, dass d‘ no an Dreier kriagt host!)