diaschdn – diaschtn – dürschtn – dürsten

dürsten, Durst haben (…mi daad a so diaschdn! …auf da Wiesn muass ’s oan dürschtn! …wenn ’s di diascht, saufst a Wasser!)


[themoneytizer id=21331-1]