deppert – deppat – deppad

bekloppt, dämlich, doof, dumm, dusslig, einfältig, hirnlos, tölpelhaft, unklug (…bist du deppert, oder wos? …wia ma no so deppat sei konn! …du Depp, du deppada!)