daschiassn – daschiaßn – derschießen – derschiassn

erschießen (…mia miassn unser Pferdl daschiassn lassn! …wenn des so weida geht, konn i mi daschiassn!)

1. Pers./Sg.i daschiaß[idàschs]
2. Pers./Sg.du daschiasst[dudàschssd]
3. Pers./Sg.er/sie/es daschiasst[eàdàschssd]
1. Pers./Pl.mia daschiassn[miàdàschssn]
2. Pers./Pl.ihr/ös daschiassts[iàdàschssz/
esdàschssz]
3. Pers./Pl.sie daschiassn[sidàschssn]
1. Pers./Sg.i derschieß[idàschs]
2. Pers./Sg.du derschießt[dudàschssd]
3. Pers./Sg.er/sie/es derschießt[eàdàschssd]
1. Pers./Pl.mia derschießen[miàdàschssn]
2. Pers./Pl.ihr/ös derschießts[iàdàschssz/
esdàschssz]
3. Pers./Pl.sie derschießen[sidàschssn]

Das Partizip Perfekt lautet daschossn/derschossen

[dàschossn] = erschossen