dadiarrn

verdorren, vertrocknen, austrocknen (…etz muaß i giassn, dass d‘ Bleame ned dadiarrn! …stell den Bleamestock woanderst hi, weil do dadiarrt a da!)