bstelln – bstaein – bschdäin – bschdelln – bschtelln – bestellen

a) bestellen, ordern (…des Dirndl konnst online bstelln!)

b) reservieren (…auf da Wiesn miass ma no an Tisch bstäin!)

1. Pers./Sg.i bstell[ibschdäi]
2. Pers./Sg.du bstellst[dubschdäisd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bstellt[eàbschdäid]
1. Pers./Pl.mia bstelln[miàbschdäin]
2. Pers./Pl.ihr/ös bstellts[iàbschdäizz/
esbschdäizz]
3. Pers./Pl.sie bstelln[sibschdäin]
1. Pers./Sg.i bstäi[ibschdäi]
2. Pers./Sg.du bstäist[dubschdäisd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bstäid[eàbschdäid]
1. Pers./Pl.mia bstäin[miàbschdäin]
2. Pers./Pl.ihr/ös bstäits[iàbschdäizz/
esbschdäizz]
3. Pers./Pl.sie bstäin[sibschdäin]

Das Partizip Perfekt lautet bstellt/bstäid [bschdäid] = bestellt (…i hob a Pizza bstellt!)