bscheissn – bscheißen – bscheissen – bscheißn – bescheißen

betrügen, übers Ohr hauen, übervorteilen (…de bscheissn uns doch bloß! …de bscheißen d`Leut wo`s geht!)

1. Pers./Sg.i bscheiss[ibschais]
2. Pers./Sg.du bscheisst[dubschaissd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bscheisst[eàbschaissd]
1. Pers./Pl.mia bscheissn[miàbschaissn]
2. Pers./Pl.ihr/ös bscheissts[iàbschaissz/
esbschaissz]
3. Pers./Pl.sie bscheissn[sibschaissn]
1. Pers./Sg.i bscheiß[ibschais]
2. Pers./Sg.du bscheißt[dubschaissd]
3. Pers./Sg.er/sie/es bscheißt[eàbschaissd]
1. Pers./Pl.mia bscheißen[miàbschaissn]
2. Pers./Pl.ihr/ös bscheißts[iàbschaissz/
esbschaissz]
3. Pers./Pl.sie bscheißen[sibschaissn]

Das Partizip Perfekt von bscheissn/bscheißen lautet bschissn [bschissn] = beschissen, betrogen (…de hod mi gscheid bschissn!)