Briaferl – Briafal – Brieferl – Briefchen

Briefchen, Verkleinerunsform zu Brief (…host du mei Briaferl ned kriagt? …de hod mei Briafal zrissn! …is mei Brieferl scho okumma?)