balous – balos – barlos – barlous

  1. gierig, unersättlich (…beim Essn is a oiwei so balous!)
  2. unverschämt, respektlos (…sei ned so balos!)