Badwanna – Bodwanna – Bodwann – Badwann – Badewanne

Badewanne, Wanne zum Baden (…de Badwanna is z‘ kloa für zwoa Leit! …in da Bodwann schwimmt a Fisch!)