bacha

gebacken, Partizip Perfekt von bacha (…d` Mama hod Kiachl bacha!)

Redensart:

ned ganz bacha sei [negganzbachàsäi] = leicht verrückt sein, spinnen, nicht ganz dicht sein (…der is aa ned ganz bacha!)