auskegeln – auskegln

ausrenken, auskugeln (…bei dera Übung ko ma se leicht an Arm auskegeln!)

Das Partizip Perfekt von auskegeln lautet auskegelt / auskeglt [auskegld]