ausflascheln – ausflaschln

ausfragen, aushorchen (…duast scho wieder an Buam ausflascheln? …du soist ned oiwei d` Nachbarn ausflaschln!)

Das Partizip Perfekt von ausflascheln / ausflaschln lautet ausgflaschelt / ausgflaschlt [ausgflàschld] = ausgefragt, ausgehorcht