Arschbacka – Oaschbacka – Orschbacka – Arschbacke

Arschbacke, Pobacke, Hinterbacke (…do huift bloß d` Arschbacka zammzwicka!)