ankreuzeln – ankreuzln – okreizeln – okreizln – ankreuzen

ankreuzen, anstreichen, ein Kreuzchen machen (…dua fei de richtigen Zahlen ankreuzeln! …bei dem Test braucht ma bloß ankreuzln!)

Das Partizip Perfekt von ankreuzeln / ankreuzln lautet ankreuzelt / ankreuzlt [ograizzld] = angekreuzt