angankerln – angankaln – ogankerln – ogankaln – oganggaln

anpöbeln, anmachen, provozieren, beleidigen (…dua mi fei ned so saudumm angankerln, sonst staubt `s!)

Das Partizip Perfekt von angankerln lautet angankerlt [ogànggàld] = angepöbelt