anfegen – ofegen – ofegn

jmdn. anstänkern, Streit suchen (…dua fei neamd anfegen, gell! …von so am Hosensoacher lass i mi ned anfegen!)

Das Partizip Perfekt von anfegen / ofegen lautet angfegt / ogfegt [o:gfegd] = angestänkert