andatschen – antatschen – antatschn – andatschn – odatschen – odatschn

a) anfassen, angreifen, betasten (…du soist ned de frisch polierten Glasl andatschen!)

b) (eine Frau) befummeln, begrapschen (…mei Frau brauchst fei ned andatschn, du Saubär!)

Das Partizip Perfekt von andatschen / odatschen lautet andatscht / odatscht [odaddschd] = angetatscht