anbrunzen – anbrunzn – obrunzen – obrunzn – anpinkeln

  1. an oder auf etwas urinieren, pinkeln (…des san de, de ollerwei mei Gartenmauer anbrunzen!)
  2. jmdn. heftig beleidigen (…vo dir lass i mi ned anbrunzn!)

Das Partizip Perfekt von anbrunzen / obrunzen lautet anbrunzt / obrunzt [obrunnzd] = angepinkelt

siehe auch brunzen / brunzn