ah geh

a) (Ausdruck ungläubigen Staunens) bitte, wirklich, tatsächlich  (…unser Bua hod im Rechnen an Oanser. A geh?)

b) (Ausdruck von Ärger, Unmut) ach (…ah geh, etz springt a nimmer o!)