ächern – ähern

(nach der Ernte) Ähren aufsammeln (…da Bauer duad ächern! …i derf beim Ähern helfa!)

1. Pers./Sg.i ächert[iä:chàd]
2. Pers./Sg.du ächerst[duä:chàsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es ächert[eàä:chàd]
1. Pers./Pl.mia ächern[miàä:chàn]
2. Pers./Pl.ihr/ös ächerts[iàä:chàz/
esä:chàz]
3. Pers./Pl.sie ächern[siä:chàn]
1. Pers./Sg.i ähert[iä:àd]
2. Pers./Sg.du äherst[duä:àsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es ähert[eàä:àd]
1. Pers./Pl.mia ähern[miàä:àn]
2. Pers./Pl.ihr/ös äherts[iàä:àz/
esä:àz]
3. Pers./Pl.sie ähern[siä:àn]

Das Partizip Perfekt lautet gächert / gähert [gä:chàd / gä:àd]