abschmatzen – abschmatzn – abschwatzen

abschwatzen; von jemandem durch Überredung erlangen (…an Urlaub konn i eahm scho abschmatzen!)

Das Partizip Perfekt von abschmatzen lautet abgschmatzt [å:gschmà:zd / åbgschmà:zd] = abgeschwatzt