abfieseln – abfiseln – abfiesln – abfisln

  1. abnagen, abfressen, kahl fressen (…a Hendl abfieseln.)
  2. deutlich besiegen, bezwingen (…de wern d‘ Sechzger gscheit abfiseln!)

Das Partzizip Perfekt von abfieseln/abfiseln lautet abgfieselt/abgfiselt [[å:gfi:sld / åbgfi:sld] = abgenagt, kahl gefressen