abdraht – abgedreht – odraht – odrahd

siehe odraht