abblatteln – abblattln – abbladeln – abbladln – oblatteln – obladln – abblättern

abblättern (…d‘ Wohnzimmerfenster miass ma streicha, do werd d‘ Farb boid abblatteln!)

Das Partizip Perfekt von abblatteln lautet abblattelt [å:blà:dld / åbblà:dld] = abgeblättert