Goaßgschau, das 

2016-11-28T13:11:00+00:00

Goaßgschau

starrer, dümmlicher, geistesabwesender Blick (…i konn dei Goaßgschau nimmer sehgn! …setz hoid ned oiwei so a Goaßgschau auf!)